හෙමින්ෆෝඩ්වත්ත බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානය

දිස්ත්‍රික්කය : රත්නපුර
කොට්ඨාසය : කුරුවිට
ග්‍රාම සේවා වසම : හෙමින්ෆෝඩ්වත්ත
සිදු කිරීමට යෝජිත ක්‍රියාකාරකම් : වැසිකිලි පද්ධතිය නවීකරණය කිරීම, ස්නානයට ස්ථාන 02 ක් ඉදි කිරීම, ජල මාර්ග පද්ධතිය නවීකරණය කිරීම
ඇස්තමේන්තු ගත මුදල (රු.) : 552,655.63
ලිපිනය :