ස්වාභාවික ආපදා අවස්ථාවකදී හානියට පත් දේපළ සඳහා වන්දි ලබා දීම වෙනුවෙන් ක්‍රියාතමක වන ජාතික ස්වාභාවික ආපදා රක්ෂණාවරණ වැඩසටහන

යටතේ රක්ෂණ වන්දි ලබා දීම වෙනුවෙන් 2018 වර්ෂය සඳහා භාවිත කළ යුතු නව අයදුම්පත්

නව මාර්ගෝපදේශය – 2018 1.1

නව මාර්ගෝපදේශය – 2018 1.2

ජා.ආ.ස.සේ.ම. 09 I අයදුම්පත්‍රය

ජා.ආ.ස.සේ.ම. 09 V අයදුම්පත්‍රය

ජා.ආ.ස.සේ.ම. 09 VI අයදුම්පත්‍රය