හුන්දිරාපොල පන්සල

දිස්ත්‍රික්කය : කුරුණෑගල
කොට්ඨාසය : පන්නල
ග්‍රාම සේවා වසම : හුන්දිරාපොල
සිදු කිරීමට යෝජිත ක්‍රියාකාරකම් : වැසිකිලි පද්ධති 02 ක් හා ජල පහසුකම්
ඇස්තමේන්තු ගත මුදල (රු.) : 1,000,000.00
ලිපිනය :