හබරකඩ නැගෙනහිර විජයානන්ද පිරිවෙන

දිස්ත්‍රික්කය : ගාල්ල
කොට්ඨාසය : තවලම
ග්‍රාම සේවා වසම : හබරකඩ නැගෙනහිර
සිදු කිරීමට යෝජිත ක්‍රියාකාරකම් : වැසිකිලි පද්ධති 02 ක්, ස්නානයට ස්ථාන 02 ක්, ගැබිණි මව්වරුන්ට හා ළදරුවන්ට විශේෂිත ස්ථානයක් ඉදි කිරීම, ජල හා විදුලි පහසුකම් ලබාගැනීම හා වහල හා බිත්ති ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම
ඇස්තමේන්තු ගත මුදල (රු.) : 955,000.00
ලිපිනය :