ශ්‍රී මෙත්තාරාමය - කුඩා අඹේගොඩ

දිස්ත්‍රික්කය : කලුතර
කොට්ඨාසය : පාලින්දනුවර
ග්‍රාම සේවා වසම : මොරපිටිය
සිදු කිරීමට යෝජිත ක්‍රියාකාරකම් : වැසිකිලි පද්ධතිය නවීකරණය කිරීම, ස්නානයට ස්ථාන 04 ක්, ජල හා විදුලි පහසුකම් ලබාගැනීම
ඇස්තමේන්තු ගත මුදල (රු.) : 1,000,000.00
ලිපිනය :