ලත්පඳුර ශ්‍රී සුවිශුද්ධාරාමය

දිස්ත්‍රික්කය : කලුතර
කොට්ඨාසය : පාලින්දනුවර
ග්‍රාම සේවා වසම : ලත්පඳුර
සිදු කිරීමට යෝජිත ක්‍රියාකාරකම් : ගොඩනැගිල්ලේ වහල හා බිත්ති ප්‍රතිසංස්කරණය හා විදුලි හා ජල පහසුකම් ලබාගැනීම
ඇස්තමේන්තු ගත මුදල (රු.) : 1,000,000.00
ලිපිනය :