රිල්හේන ශ්‍රී අභයවර්ධනාරාම විහාරය

දිස්ත්‍රික්කය : රත්නපුර
කොට්ඨාසය : පැල්මඬුල්ල
ග්‍රාම සේවා වසම : රිල්හේන
සිදු කිරීමට යෝජිත ක්‍රියාකාරකම් : වැසිකිලි පද්ධතියක්, ස්නානයට ස්ථාන 02 ක් හා ගර්භණී කාන්තාවන්ට හා ළදරුවන්ට විශේෂිත ස්ථානයක් ඉදි කිරීම හා වහල හා බිත්ති ප්‍රතිසංස්කරණය හා ජල හා විදුලි පහසුකම්
ඇස්තමේන්තු ගත මුදල (රු.) : 1,000,000.00
ලිපිනය :