රාස්සගල ප්‍රජා ශාලාව

දිස්ත්‍රික්කය : රත්නපුර
කොට්ඨාසය : බලංගොඩ
ග්‍රාම සේවා වසම : රාස්සගල
සිදු කිරීමට යෝජිත ක්‍රියාකාරකම් : වැසිකිලි පද්ධතියක්, ස්නානයට ස්ථාන 04 ක් හා ගර්භණී කාන්තාවන්ට හා ළදරුවන්ට විශේෂිත ස්ථානයක් ඉදි කිරීම ජල හා විදුලි පහසුකම් ලබාදීම
ඇස්තමේන්තු ගත මුදල (රු.) : 1,000,000.00
ලිපිනය :