මගලේගොඩ මහා විහාරය

දිස්ත්‍රික්කය : ගම්පහ
කොට්ඨාසය : අත්තනගල්ල
ග්‍රාම සේවා වසම : 331 මගලේගොඩ
සිදු කිරීමට යෝජිත ක්‍රියාකාරකම් : වැසිකිලි පද්ධති 02 ක්, ස්නානයට ස්ථාන 02 ක් ඉදි කිරීම
ඇස්තමේන්තු ගත මුදල (රු.) : 999963.55
ලිපිනය :