බෝගහවත්ත ශ්‍රී අභිනවාරාම මංගල මහා විහාරය‍

දිස්ත්‍රික්කය : කලුතර
කොට්ඨාසය : බුලත්සිංහල
ග්‍රාම සේවා වසම : බෝගහවත්ත
සිදු කිරීමට යෝජිත ක්‍රියාකාරකම් : ස්නානයට ස්ථානයක් ඉදි කිරීම හා ධර්ම ශාලාවේ බිත්ති යකඩ දැල්වලින් ආවරණය කිරීම
ඇස්තමේන්තු ගත මුදල (රු.) : 1,004,968.20
ලිපිනය :