බොල්ලෑගල මහ විද්‍යාලය

දිස්ත්‍රික්කය : ගම්පහ
කොට්ඨාසය : බියගම
ග්‍රාම සේවා වසම : 278 ඒ බොල්ලෑගල
සිදු කිරීමට යෝජිත ක්‍රියාකාරකම් : වැසිකිලි පද්ධතියක් හා ස්නානයට ස්ථානයක් ඉදි කිරීම.
ඇස්තමේන්තු ගත මුදල (රු.) : 1,402,500.00
ලිපිනය :