පොකුණුගල රජමහා විහාරය

දිස්ත්‍රික්කය : අම්පාර
කොට්ඨාසය : දමන
ග්‍රාම සේවා වසම : අම්බලන්ඔය
සිදු කිරීමට යෝජිත ක්‍රියාකාරකම් : වැසිකිලි පද්ධති 02 ක්, ස්නානයට ස්ථාන 10 ක් හා ගර්භණී කාන්තාවන්ට හා ළදරුවන්ට විශේෂිත ස්ථානයක් ඉදි කිරීම හා වහල හා බිත්ති ප්‍රතිසංස්කරණය හා ජල හා විදුලි පහසුකම් ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම
ඇස්තමේන්තු ගත මුදල (රු.) : 1,100,000.00
ලිපිනය :