පුහුරිය රජමහා විහාරය

දිස්ත්‍රික්කය : කුරුණෑගල
කොට්ඨාසය : පොල්ගහවෙල
ග්‍රාම සේවා වසම : පුහුරිය
සිදු කිරීමට යෝජිත ක්‍රියාකාරකම් : වැසිකිලි පද්ධති 02 ක්, ස්නානයට ස්ථාන 03ගැබිණි මාතාවන්ට විශේෂිත ස්ථානයක් ඉදි කිරීම, වහල හා බිත්ති ප්‍රතිසංස්කරණය, ජල පහසුකම් හා විදුලිය ලබාදීම
ඇස්තමේන්තු ගත මුදල (රු.) : 1,000,000.00
ලිපිනය :