පාලම්කොට්ට ප්‍රජා ශාලාව

දිස්ත්‍රික්කය : රත්නපුර
කොට්ඨාසය : ගොඩකවෙල
ග්‍රාම සේවා වසම : බිබිලේගම බටහිර
සිදු කිරීමට යෝජිත ක්‍රියාකාරකම් : වැසිකිලි පද්ධතියක්, ස්නානයට ස්ථාන 02 ක් ඉදි කිරීම, ගොඩනැගිල්ලේ වහල හා බිත්ති ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු හා ජල හා විදුලි පහසුකම් ලබාදීම
ඇස්තමේන්තු ගත මුදල (රු.) : 1,000,000.00
ලිපිනය :