පාදුක්ක ශ්‍රී මහා විහාරය

දිස්ත්‍රික්කය : කොළඹ
කොට්ඨාසය : පාදුක්ක
ග්‍රාම සේවා වසම : පාදුක්ක
සිදු කිරීමට යෝජිත ක්‍රියාකාරකම් : වැසිකිලි පද්ධති 02 ක් හා නල ලිඳක් ඉදි කිරීම
ඇස්තමේන්තු ගත මුදල (රු.) : 1,000,000.00
ලිපිනය :