ශ්‍රී සීලාලංකාර විද්‍යාලය

දිස්ත්‍රික්කය : කොළඹ
කොට්ඨාසය : කඩුවෙල
ග්‍රාම සේවා වසම : 472/බී පහළ බෝමිරිය බී
සිදු කිරීමට යෝජිත ක්‍රියාකාරකම් : වැසිකිලි පද්ධති 02 ක්, ස්නානයට ස්ථාන 02 ක්, ජල හා විදුලි පහසුකම ලබාදීම
ඇස්තමේන්තු ගත මුදල (රු.) : 1,000,000.00
ලිපිනය :