පරගොඩ බටහිර කිතුලගොඩ කණිෂ්ඨ විද්‍යාලය

දිස්ත්‍රික්කය : කලුතර
කොට්ඨාසය : බුලත්සිංහල
ග්‍රාම සේවා වසම : පරගොඩ බටහිර
සිදු කිරීමට යෝජිත ක්‍රියාකාරකම් : වැසිකිලි පද්ධතිය නවීකරණය කිරීම, ස්නානයට ස්ථාන 04 ක්, ජල පද්ධතිය නවීකරණය කිරීම හා මදුරු දැල් මිලදී ගැනීම
ඇස්තමේන්තු ගත මුදල (රු.) : 1,400,000.00
ලිපිනය :