නැදුන්කර්නි දකුණ ප්‍රජා ශාලාව

දිස්ත්‍රික්කය : වවුනියාව
කොට්ඨාසය : වවුනියාව උතුර
ග්‍රාම සේවා වසම : නැදුන්කර්නි දකුණ
සිදු කිරීමට යෝජිත ක්‍රියාකාරකම් : ස්නානය සඳහා ඇති පහසුකම් වැඩි දියුණු කිරීම, වහලය හා බිත්ති ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම
ඇස්තමේන්තු ගත මුදල (රු.) : 1,000,000.00
ලිපිනය :