නාවක්කාඩු ගොඩනැගිල්ල

දිස්ත්‍රික්කය : අම්පාර
කොට්ඨාසය : ආලයඩිවෙම්බු
ග්‍රාම සේවා වසම : නාවක්කාඩු
සිදු කිරීමට යෝජිත ක්‍රියාකාරකම් : වැසිකිලි පද්ධතියක්, ස්නානයට ස්ථාන 02 ක් ඉදි කිරීම, වහල හා බිත්ති ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.
ඇස්තමේන්තු ගත මුදල (රු.) : 747,650.00
ලිපිනය :