තල්වත්ත ප්‍රජා ශාලාව

දිස්ත්‍රික්කය : ගම්පහ
කොට්ඨාසය : බියගම
ග්‍රාම සේවා වසම : 278 තල්වත්ත
සිදු කිරීමට යෝජිත ක්‍රියාකාරකම් : වැසිකිලි පද්ධතියක් හා ස්නානයට ස්ථානයක් ඉදි කිරීම
ඇස්තමේන්තු ගත මුදල (රු.) : 1,000,000.00
ලිපිනය :