විද්‍යා සාධක මහ විද්‍යාලය

දිස්ත්‍රික්කය : ගම්පහ
කොට්ඨාසය : මහර
ග්‍රාම සේවා වසම : 225සී ගොංගිතොට
සිදු කිරීමට යෝජිත ක්‍රියාකාරකම් : වැසිකිලි පද්ධති 02 ක්, ස්නානයට ස්ථාන 02 ක් ඉදි කිරීම හා අදාල ගොඩනැගිල්ලේ බිත්ති හා ජනේල යෙදීම.
ඇස්තමේන්තු ගත මුදල (රු.) : 999,963.55
ලිපිනය :