ජයවීරගොඩ සමාධි ප්‍රජා ශාලාව

දිස්ත්‍රික්කය : කොළඹ
කොට්ඨාසය : සීතාවක
ග්‍රාම සේවා වසම : 443/ඩී ජයවීරගොඩ
සිදු කිරීමට යෝජිත ක්‍රියාකාරකම් : වැසිකිලි පද්ධති 02 ක්, වහල හා බිත්ති ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම
ඇස්තමේන්තු ගත මුදල (රු.) : 1,000,000.00
ලිපිනය :