ගින්තොට බටහිර තුන්මහල් විහාරය

දිස්ත්‍රික්කය : ගාල්ල
කොට්ඨාසය : කඩවත් සතර
ග්‍රාම සේවා වසම : ගින්තොට බටහිර
සිදු කිරීමට යෝජිත ක්‍රියාකාරකම් : වැසිකිලි පද්ධති 02 ක්, ස්නානයට ස්ථානයක්, ගැබිණි මව්වරුන්ට හා ළදරුවන්ට විශේෂ ස්ථානයක්, වහල හා බිත්ති ප්‍රතිසංස්කරණය
ඇස්තමේන්තු ගත මුදල (රු.) : 650,000.00
ලිපිනය :