ගනේෂා දෙමළ විද්‍යාලය

දිස්ත්‍රික්කය : බදුල්ල
කොට්ඨාසය : හල්දුම්මුල්ල
ග්‍රාම සේවා වසම : කොටබක්ම
සිදු කිරීමට යෝජිත ක්‍රියාකාරකම් : වැසිකිලි පද්ධති 03 ක් ඉදි කිරීම
ඇස්තමේන්තු ගත මුදල (රු.) : 1,000,000.00
ලිපිනය :