කොටගොඩ සුදර්ශනාරාමය

දිස්ත්‍රික්කය : ගාල්ල
කොට්ඨාසය : බද්දේගම
ග්‍රාම සේවා වසම : 184- කොටගොඩ
සිදු කිරීමට යෝජිත ක්‍රියාකාරකම් : වැසිකිලි පද්ධතියක් ඉදි කිරීම.
ඇස්තමේන්තු ගත මුදල (රු.) : 500,000.00
ලිපිනය :