කෙරවලපිටිය රෝමානු කතෝලික විද්‍යාලය

දිස්ත්‍රික්කය : ගම්පහ
කොට්ඨාසය : වත්තල
ග්‍රාම සේවා වසම : කෙරවලපිටිය
සිදු කිරීමට යෝජිත ක්‍රියාකාරකම් : වැසිකිලි පද්ධතියක් ඉදි කිරීම
ඇස්තමේන්තු ගත මුදල (රු.) : 1,000,000.00
ලිපිනය :