කිරිඳිවිට විවේකාරාමය

දිස්ත්‍රික්කය : ගම්පහ
කොට්ඨාසය : ගම්පහ
ග්‍රාම සේවා වසම : කිරිඳිවිට
සිදු කිරීමට යෝජිත ක්‍රියාකාරකම් : වැසිකිලි පද්ධති 02 ක් ඉදි කිරීම
ඇස්තමේන්තු ගත මුදල (රු.) : 1,048,701.57
ලිපිනය :