කරංගොඩ විහාරය

දිස්ත්‍රික්කය : රත්නපුර
කොට්ඨාසය : ඇලපාත
ග්‍රාම සේවා වසම : කරංගොඩ
සිදු කිරීමට යෝජිත ක්‍රියාකාරකම් : ගර්භණී කාන්තාවන්ට හා ළදරුවන්ට විශේෂිත ස්ථානයක් ඉදි කිරීම, ජල හා විදුලි පහසුකම් ලබාදීම හා මුළු තැන්ගෙය අළුත්වැඩියා කිරීම
ඇස්තමේන්තු ගත මුදල (රු.) : 765,000.00
ලිපිනය :