උඩ පෑබොටුව අශෝකාරාමය

දිස්ත්‍රික්කය : රත්නපුර
කොට්ඨාසය : නිවිතිගල
ග්‍රාම සේවා වසම : පෑබොටුව
සිදු කිරීමට යෝජිත ක්‍රියාකාරකම් : වැසිකිලි පද්ධති 02 ක් ඉදි කිරීම
ඇස්තමේන්තු ගත මුදල (රු.) : 700,000.00
ලිපිනය :