සුධර්මාරාම විහාරස්ථානය

දිස්ත්‍රික්කය : කොළඹ
කොට්ඨාසය : මොරටුව
ග්‍රාම සේවා වසම : 559/ඒ ඉඳිබැද්ද නැගෙනහිර
සිදු කිරීමට යෝජිත ක්‍රියාකාරකම් : වැසිකිලි පද්ධති 02 ක් හා දහම් පාසල් ගොඩනැගිල්ල ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම
ඇස්තමේන්තු ගත මුදල (රු.) : 1,000,000.00
ලිපිනය :