අක්කරගොඩ රතනගිරි විහාරය

දිස්ත්‍රික්කය : ගාල්ල
කොට්ඨාසය : අක්මීමන
ග්‍රාම සේවා වසම : අක්කරගොඩ
සිදු කිරීමට යෝජිත ක්‍රියාකාරකම් :
ඇස්තමේන්තු ගත මුදල (රු.) : 1,000,000.00
ලිපිනය :