පුතුක්කුලම් ප්‍රජා ශාලාව

දිස්ත්‍රික්කය : වවුනියාව
කොට්ඨාසය : වවුනියාව
ග්‍රාම සේවා වසම : පුතුක්කුලම්
සිදු කිරීමට යෝජිත ක්‍රියාකාරකම් : සනීපාරක්ෂක පහසුකම්, ජල හා විදුලිය, වහලය හා බිත්ති ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම
ඇස්තමේන්තු ගත මුදල (රු.) : 1,024,420.00
ලිපිනය :