දොඩංගොඩ සුධර්මාරාමය

දිස්ත්‍රික්කය : ගාල්ල
කොට්ඨාසය : බද්දේගම
ග්‍රාම සේවා වසම : දොඩංගොඩ
සිදු කිරීමට යෝජිත ක්‍රියාකාරකම් : වැසිකිලි පද්ධතියක් ඉදි කිරීම
ඇස්තමේන්තු ගත මුදල (රු.) : රු. 500,000.00
ලිපිනය :